Amerika
Europa, Midtøsten, Afrika
Asia Pacific
Andre kontaktmetoder

Vil du chatte eller sende oss en e-post? Vennligst klikk på linkene nedenfor.

Chat med oss   Send oss ​​en epost

Medierelasjoner
publicrelations@isn.com

Close
useragreement

Brukeravtale

Det følgende beskriver vilkårene som gjelder for ISN Software Corporations ("ISN") tilbud av tilgang til vår ISNetworld-tjeneste.

Velkommen til Brukeravtalen for ISNetworld. Denne Brukeravtalen beskriver vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av våre tjenester som tilbys under elleri tilknytning til domenet og underdomenene på www.ISN.com og www.ISNetworld.com ("ISNetworld-relaterte tjenester") inkludert alt innhold som programmer, moduler, tekst, informasjon, bilder, videoer, sidestruktur og prosessflyt ("Innholdet") og all informasjon som gjøres tilgjengelig for deg via ISNetworld av ISN eller en annen part. Hvis du ikke samtykker i å være underlagt vilkårene og betingelsene i denne brukeravtalen, kan du ikke bruke eller få tilgang til våre tjenester. Begrepene "du" og "dine" i denne Avtalen viser til selskapet og dets tilknyttede selskaper hvor individuelle brukere på vegne av disse får tilgang til ISNetworld. Begrepene "vi", "oss", "vår" og "ISN" viser til ISN Software Corporation, et Delaware-selskap.

Du må lese, samtykke i og akseptere alle vilkår og betingelser i denne Brukeravtalen og våre Retningslinjer for Personvern, som inkluderer disse vilkårene og betingelsene som uttrykkelig er angitt nedenfor samt de som inkluderes via referanse, før du bruker eller fortsetter å bruke ISNetworld. Vi anbefaler på det sterkeste at mens du leser denne brukeravtalen får tilgang til og leser informasjonen på alle andre sider det vises til i dette dokumentet, siden de kan henvise til flere vilkår og begreper som gjelder for deg som ISN-bruker. Merk: understrekede ord og begreper er koblinger til disse sidene. Vi kan endre denne Brukeravtalen når som helst uten å tydelig legge ut varslinger om de endrede vilkårene på ISNetworld-hjemmesiden. Bortsett fra som det angis nedenfor skal alle endrede vilkår automatisk gjelde 30 dager etter de legges ut på vårt nettsted. Denne Brukeravtalen kan ikke endres på andre måter bortsett fra i en skriftlig avtale undertegnet av deg og ISN. Denne Brukeravtalen trer i kraft den 17. februar 2010 for nye brukere som registrerer seg, og trer ellers i kraft den 19. mars 2010 for alle brukere registrert før 17. februar 2010.

1. Berettigelse

Våre tjenester er tilgjengelige for enkeltpersoner og organisasjoner som kan inngå juridisk bindende kontrakter under gjeldende lovgivning. Uten å begrense det førnevnte er ikke våre tjenester tilgjengelige for mindreårige eller til midlertidig eller varig suspenderte ISNetworld-brukere.

2. Gebyrer og Tjenester

Du finner informasjon om det årlige abonnementsgebyret og startkostnader på: https://isnetworld.com/hiring-clients og https://isnetworld.com/contractors. Vi kan endre gebyrene for våre tjenester til enhver tid, men disse endringene vil ikke gjelde for deg før den neste årlige fornyelsen av abonnementet ditt. Refusjoner eller kreditt vil ikke tilbys.

3. Identitetsbekreftelse

Vi benytter et system med brukernavn og passord for å sikre tilgangen til nettstedet vårt. ISNetworld verken kan eller vil bekrefte hver brukers hevdede identitet. Du samtykker i at du ene er ansvarlig for: (1) opprettholde den strenge konfidensialiteten til dine brukernavn og passord; (2) ikke tillate at andre bruker ditt brukernavn for å få tilgang til nettstedet; (3) tap som kan ha oppstått som et resultat av din mangel på å opprettholde konfidensialiteten til dine brukernavn og passord; og (4) øyeblikkelig informere ISN skriftlig om behovet for å deaktivere et brukernavn som et resultat av faktiske eller potensielle sikkerhetsbekymringer. Siden vi ikke kan bekrefte hver brukers identitet, fratar du ISN (og våre funksjonærer, direktører, agenter, datterselskaper, prosjektsamarbeid og ansatte) fra krav, anmodninger og skader (faktiske og følgeskader) (hver et "krav") av alle typer, kjente og ukjente, mistenkte og ikke mistenkte, fremlagte eller ikke fremlagte, som oppstår som et resultat av eller som på noen måte er tilknyttet et krav som oppstår fra vår manglende evne til å bekrefte brukeridentiteter annet enn slike krav som er et ene og direkte resultat fra ISNs brudd på denne brukeravtalen, grov uaktsomhet eller grov uriktig oppførsel.

4. Informasjonskontroll

Vi kontrollerer ikke all informasjonen som tilbys oss av andre brukere og dataleverandører som gjøres tilgjengelig via vårt system. Informasjon fra andre brukere eller dataleverandører kan oppleves som fornærmende, skadelig, unøyaktig eller misvisende. Utvis forsiktighet, sunn fornuft og sikker praksis når du bruker nettstedet vårt.

5. Straffbar Aktivitet

Uten å begrense andre rettsmidler kan ISN suspendere eller avslutte kontoen din hvis vi mistenker at du (av domfelling, forlik, forsikring eller escrow-etterforskning eller annet) har tatt del i straffbar aktivitet i tilknytning til nettstedet vårt.

6. Din Informasjon
6.1 Definisjon.

"Din Informasjon" er definert som enhver informasjon du gir oss eller andre brukere via ISNetworld eller en e-postfunksjon. Du er ene ansvarlig for Din Informasjon, og vi opptrer vanligvis som en kanal for din nettbaserte distribusjon og kringkasting av Din Informasjon. Du sertifiserer at Din Informasjon er riktig og fullstendig etter din beste viten. Du bekrefter at du har alle rettigheter, bemyndigelse og autoritet nødvendig for å legge ut Din Informasjon på ISNetworld.

6.2 Begrensede Aktiviteter.

Din informasjon og aktivitet på nettstedet skal ikke: (a) være usann, uriktig eller villedende; (b) være straffbar; (c) krenke en tredjeparts copyright, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett eller rett til offentlighet eller personvern; (d) bryte lover, vedtekter, bestemmelser eller reguleringer (inkludert men ikke begrenset til de som styrer forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse, antidiskriminering eller falsk annonsering); (e) være ærekrenkende, handelsinjurierende, truende eller trakasserende; (f) være uanstendig; (g) inneholde virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbots, påskeegg eller andre programmeringsrutiner for datamaskiner som kan skade, forstyrre, hindre eller ekspropriere systemer, data eller informasjon; (f) skape ansvar for oss eller forårsake at vi taper (helt eller delvis) tjenestene til våre ISP-er eller andre leverandører.

6.3 Lisens på Din Informasjon.

Ved innsending av din informasjon, og kun for å gjøre det mulig for ISN å bruke informasjonen du gir oss i tilbydet av ISNetworld-relaterte tjenester, og på en slik måte at vi ikke overtrer rettigheter du kan ha til din informasjon, samtykker du i å gi oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, varig, ugjenkallelig og royaltyfri rett til å utøve rettighetene du har til din informasjon. Vi vil ikke bruke eller benytte din informasjon for andre formål enn de som bekskrives i denne brukeravtalen. Vi vil ikke i vesentlig grad endre informasjonen din slik at den blir unøyaktig. Bortsett fra lisensen som gis under avsnitt 6.3 vil ikke ISN ha noen rettigheter, tittel og eierskap når det gjelder din informasjon, og du vil beholde alle rettigheter, tittel og eierskap eller lisens du kan ha til din informasjon. ISN vil kun bruke din informasjon i samsvar med våre personvernregler.

6.4 Lisens til ISNetworld.

I løpet av din abonnementsperiode hos ISNetworld skal du gis, og gis herved, en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar verdensomspennende og begrenset lisens til å bruke ISNetworld i samsvar med denne brukeravtalen og våre personvernregler. Du samtykker i at du ikke vil: (i) selge, lease eller endre innholdet; (ii) dekompilere, reversere, ta fra hverandre eller lage avledede arbeider av innholdet; (iii) fjerne eventuelle merknader angående konfidensialitet, personvern, patent, copyright, varemerke eller annet i innholdet; eller (iv) overføre innholdet til en annen person eller enhet på en måte som ikke er i samsvar med denne brukeravtalen og gjeldende ISNetworld-policyer. Vi kan etter eget forgodtbefinnende endre noen eller alle ISNetworld-relaterte tjenester. ISN beholder alle rettigheter, tittel og eierskap av ISNetworld. Du samtykker i å kun bruke og få tilgang til ISNetworld i samsvar med denne brukeravtalen og våre personvernregler.

6.5 Eiendomsrett.

Du anerkjenner og samtykker i at ISN eier alle rettigheter til ISNetworld og dets moduler (herunder alle modifikasjoner, revisjoner og avledede arbeider, og alle programmer, forbedringer, designkonsepter og annen dokumentasjon, utviklet for eller relatert til ISNetworld), alle tabeller (herunder struktur og felter) og skjemaer utviklet for disse modulene, og alle ISNetworld-relaterte tjenester. Dette ekskluderer eventuelle rettigheter du kan ha i din informasjon.

6.6 Konfidensiell Informasjon.

Du samtykker i å ikke fremlegge passord utstedt av oss eller generert av deg for tilgang til ISNetworld til en person som ikke er autorisert av deg til å få tilgang til ISNetworld.

ISN samtykker i å holde din informasjon, brukernavn og passord konfidensielt og skal ikke fremlegge det førnevnte til noen person eller part, bortsett fra (a) entrepenører, advokater eller rådgivere som er pliktig av avtale eller profesjonelle regler påkrevd å opprettholde konfidensialiteten og overholde bruksbegrensningene til denne avtalen eller en avtale som gir tilsvarende beskyttelse, (b) andre brukere av ISNetworld (med mindre og i den grad du har blokkert disse brukerne fra å se informasjonen din), og (c) som påkrevd av en stevning eller liknende krav fra et offentlig organ, etter du har blitt varslet i den grad vi har tillatelse til å gi deg denne varslingen.

Dersom uautorisert bruk eller fremleggelse av din informasjon oppstår, vil ISN (a) utføre rimelige tiltak for å gjenopprette og forhindre videre fremlegging av fremlagte data, (b) når det gjelder informasjon som er underlagt en lov som krever varsling til en tredjepart om denne uautoriserte fremleggingen, innføre tiltak som er nødvendige for å overholde en slik varsling eller andre krav ifølge disse lovene, og (c) implementere rimelige kontroller for å forhindre etterfølgende uautorisert bruk eller fremlegging og forklare deg disse kontrollene på din anmodning.

6.7 Lenker.

Lenker til nettsteder i ISNetworld er ikke nødvendigvis under ISNs kontroll og ISN er ikke ansvarlig for, eller sertifiserer innholdet på tilknyttede nettsteder eller koblinger som finnes på et ikke-tilknyttet nettsted med koblinger. Dersom du bestemmer deg for å benytte lenker til tredjepartsnettsteder gjøres dette på eget ansvar.

7. Tilgang og Interferens

Du samtykker i at du ikke vil bruke en enhet, programvare eller rutine til å forstyrre eller forsøke å forstyrre med funksjonen til ISNetworld-nettstedet eller andre aktiviteter som utføres på vårt nettsted. Du samtykker i at du ikke vil utføre handlinger som forårsaker en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur. Mye av informasjonen på vårt nettsted oppdateres i sanntid og er ISNs eiendom eller lisensiert til ISN av våre brukere eller tredjeparter. Du samtykker i at du ikke vil kopiere, reprodusere, endre, modifisere, skape avledede arbeid eller offentlig vise innhold (bortsett fra din egen informasjon) fra vårt nettsted uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ISN eller en hensiktsmessig tredjepart.

8. Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne at du sender oss tilbakemeldinger på suggestions@isn.com.

9. Misligholdelse

Uten å begrense andre rettsmidler kan vi øyeblikkelig tilbakekalle din brukertilgang, advare samfunnet vårt om dine handlinger, utstede en advarsel, midlertidig suspendere, suspendere for godt eller avslutte medlemskapet ditt og nekte å tilby våre tjenester til deg hvis: (a) du misligholder denne brukeravtalen eller dokumentene den inkluderer via referanse; (b) vi ikke kan bekrefte eller autentisere informasjonen du gir oss; eller (c) vi tror at dine handlinger kan forårsake økonomisk tap eller juridisk ansvar for deg, våre andre brukere eller oss.

10. Personvern

Vi vil ikke selge din informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke og vi vil kun bruke informasjonen din som beskrevet i personvernreglene, gitt at mottak av abonnementsgebyr fra ISNetworld-brukere ikke utgjør salg eller leie av din informasjon. For oss er beskyttelse av brukeres personvern et viktig samfunnsprinsipp. Vi forstår at informasjonen din er et av dine viktigste midler. Vi oppbevarer og behandler din informasjon på datamaskiner i USA som er beskyttet av fysiske og teknologiske sikkerhetsenheter som oppfyller eller overstiger bransjestandarder. Du finner våre gjeldende personvernregler på https://www.isnetworld.com/privacy-policy. Hvis du har innvendinger mot at Din Informasjon brukes på denne måten, skal du ikke bruke våre tjenester.

11. Ingen Garanti

VI, VÅRE DATTERSELSKAPER, ANSATTE OG LEVERANDØRER TILBYR VÅRT NETTSTED OG VÅRE TJENESTER "SOM DE FREMSTÅR" OG UTEN GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER, UTTRYKTE, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMTE. VI, VÅRE DATTERSELSKAPER, ANSATTE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER OSS/SEG ALLE IMPLISERTE GARANTIER OM TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Noen jurisdiksjoner tillater ikke forbehold av impliserte garantier, så det førnevnte forbeholdet gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

12. Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI, VÅRE DATTERSELSKAPER, ANSATTE ELLER VÅRE LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAPT PROFITT ELLER SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER I SAMMENHENG MED VÅRT NETTSTED, VÅRE TJENESTER ELLER DENNE BRUKERAVTALEN (UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OGSÅ VED UAKTSOMHET).

VÅRT ANSVAR OG ANSVARET TIL VÅRE DATTERSELSKAPER, ANSATTE OG LEVERANDØRER, OVERFOR DEG ELLER ANDRE TREJDEPARTER ER UNDER ALLE OMSTENDIGHETER BEGRENSET TIL MENGDEN GEBYRER DU BETALER TIL OSS I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR HANDLINGEN SOM FØRTE TIL ANSVARET. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så den førnevnte begrensningen eller utelukkelsen gjelder kanskje ikke for deg.

13. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde oss og (det som gjelder) våre morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte skadesløse når det gjelder alle krav og etterspørsler, herunder rimelige advokatsalærer, fremmet av en tredjepart grunnet din misligholdelse av denne brukeravtalen eller dokumentene den inkluderer via referanse, eller ditt brudd på lovgivning eller rettighetene til en tredjepart.

14. Juridisk Overholdelse

Alle parter i denne brukeravtalen skal overholde gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning, vedtekter, bestemmelser og reguleringer angående din bruk og vårt tilbud av ISNetworld-relaterte tjenester.

15. Ikke et agentur

Du og ISN er uavhengige leverandører, og en agentur-, partnerskap-, fellesprosjekt-, arbeidsgiver-ansatt- eller franchisegiver-franchisetaker-relasjon er ikke tilsiktet eller opprettet av denne Brukeravtalen.

16. Meddelelser

Med mindre annet er uttrykkelig angitt skal meddelelser gis til ISN via e-post til customerservice@isn.com og til deg via e-post til e-postadressen du oppgir til ISN i registreringsprosessen (i ditt tilfelle). Meddelelsser anses for å være gitt 24 timer etter e-posten ble sendt, med mindre avsender får beskjed om at e-postadressen er ugyldig. Vi kan også velge å varsle deg via sertifisert post med forhåndsbetalt porto og forespørsel om returmottak, til adressen du oppgir til ISN i registreringsprosessen. I dette tilfellet er meddelelsen å regne for gitt tre dager etter posteringsdatoen.

17. Mekling

Alle juridiske strider eller juridiske krav som oppstår fra eller er relatert til denne brukeravtalen eller våre tjenester, bortsett fra ISNs juridiske tiltak for å samle inn våre gebyrer og/eller dekke skader, eller oppnå et pålegg i forbindelse med, drift av ISNetworld-nettstedet, immateriell eiendom og våre tjenester, skal avgjøres ved bindende mekling i samsvar med de regler for kommersiell mekling fra American Arbitration Association. Alle tvister eller krav skal mekles på individuelt grunnlag, og skal ikke utføres sammen med med andre parters mekling av krav eller tvister. Meklingen skal gjennomføres i Dallas i Texas, og meklingskjennelsen kan sendes til alle tinghus som har denne jurisdiksjonen. Enten du eller ISN kan be om midlertidig eller preliminær oppreisning fra et tinghus med riktig jurisdiksjon i Dallas, Texas dersom det er nødvendig for å beskytte dine eller ISNs rettigheter eller eiendom i påvente av meklingens ferdiggjøring. Dersom noen av partene anlegger en sak som ikke er i samsvar med disse bestemmelsene, kan den andre parten få dekket rimelige advokatsalærer og utgifter.

18. RAVS-brukere

Via RAVS-programmene kan ISN utføre en gjennomgang og bekreftelse av leverandørrapportert informasjon for å hjelpe Eierklienter med å fastslå leverandørers overholdelse av spesifiserte lovgivningsmessige krav og/eller eierklient-krav. Resultater av RAVS-gjennomgang og bekreftelse gis som veiledning til å hjelpe Eierklienter i gjennomgangen av leverandørers overholdelse av spesifiserte standarder og/eller Eierklient-krav, men er ikke ment, og skal ikke benyttes til, å sørge for overholdelse av slike bestemmelser og krav (du finner gjeldende RAVS-fraskrivelser på https://www.isnetworld.com/ravs-disclaimer). Hver bruker er selv ansvarlig for å sikre alle leverandørers fullstendige samsvar med alle gjeldende Eierklienter, Lokale, Statlige og Føderale forskrifter og krav.

19. Ytterligere Vilkår

Følgende policyer er inkludert i denne Brukeravtalen ved referanse og innholder ytterligere vilkår og betingelser knyttet til spesifikke tjenester som tilbys på vårt nettsted:

Personvernerklæring: https://ISNetworld.com/privacy-policy

Våre policyer kan endres når som helst og vil tre i kraft tretti (30) dager etter endringene legges ut på nettstedet vårt. Når du bruker enkelte tjenester på nettstedet vårt samtykker du i tillegg i at du er underlagt alle posterte policyer og regler som gjelder for tjenester du bruker via vårt nettsted, som kan posteres når som helst. Alle slike policyer eller regler er herved inkludert i denne Brukeravtalen ved referanse.

20. Generelt

Denne Brukeravtalen skal i alle henseender styres av lovene i staten Texas slik disse lovene gjelder for avtaler inngått og som skal utføres i sin helhet i Texas mellom innbyggere i Texas. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uforstyrret eller sikker tilgang til våre tjenester, og driften av nettstedet vårt kan forstyrres av flere faktorer som er utenfor vår kontroll. Dersom noen av bestemmelsene i denne avtalen avgjøres å være ugyldige eller ugjennomførlige, skal denne bestemmelsen strykes og de gjenværende bestemmelsene, sammen med en gyldig, gjennomførlig erstatningsbestemmelse, skal være gjeldende. Du samtykker i at denne brukeravtalen og alle inkluderte avtaler automatisk kan tildeles av ISN, etter vårt forgodtbefinnende, til en tredjepart ved en fusjon eller overtagelse. Overskriftene er kun ment som en referanse, og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver ikke på noen måte omfanget til paragrafen. Vår manglende evne til å handle når det gjelder en misligholdelse av deg eller andre opphever ikke vår rett til å handle når det gjelder etterfølgende eller lignende mislighold. Denne Brukeravtalen fremviser den hele forståelsen og avtalen mellom oss når det gjelder dette emnet. Paragraf 2 (Gebyrer og Tjenester) når det gjelder gebyr som skyldes for våre tjenester, 3 (Identitetsbekreftelse), 6.3 (Lisens til Din Informasjon), 6.5 (Eiendomsrettigheter), 6.6 (Konfidensiell Informasjon), 7 (Tilgang og Interferens), 10 (Personvern), 12 (Ansvarsbegrensning), 13 (Skadesløsholdelse) og 17 (Mekling) skal overleve enhver oppsigelse av eller utløpsfrist på denne Brukeravtalen.

21. Fremlegging

Vi oppmuntrer deg til å rapportere alle bruker-til-bruker-tvister til lokale myndigheter ansvarlig for lov og orden, postminister eller et sertifisert meklingsorgan.

 

*Vennligst se viktig informasjon om oversettelse av denne siden på Website Translation

© 2018 ISN Software Corporation